Slite Beatha: Occupations

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Slite Beatha

(Occupations)

Focail / Words

accountant – cuntasóir
analytical psychologist – siceolaí anailíseach
architect – ailtire
artist – ealaíontóir
assistant director – stiúrthóir cúnta
assistant professor – ollamh cúnta
babysitter -feighlí leanaí
chairman – cathaoirleach
clinical psychologist – siceolaí cliniciúil
computer system administrator – riarthóir chóras na ríomhairí
counselor – comhairleoir
director – stiúrthóir
driving instructor – teagascóir tiomána
electrician – leictreoir
engineer – innealtóir
finance manager – bainisteoir airgeadais
financial assistant – cúntóir airgeadais

firefighter – comhraiceoir dóiteáin
fitness instructor – teagascóir corpacmhainne
graduate student – mac léinn iarchéime
human resources manager – bainisteoir acmhainní daonna
instructor/tutor – teagascóir
librarian – leabharlannaí
manager – bainisteoir
market researcher – taighdeoir margaíochta
musician/singer – ceoltóir
office manager – bainisteoir oifige
psychologist – siceolaí
software engineer – innealtóir bogearraí
solicitor/lawyer – dlíodóir
system administrator – riarthóir córais
the behavioral analysist – an t-anailiseoir iompraíochta
therapist – teiripeoir
vet – tréidlia

Frásaí / Phrases

What is your occupation? – Cén tslí bheatha atá agat?

What is your job? – Cén post atá agat?

Where do you work? – Cá bhfuil tú ag obair?

Is it a temporary job? – An post sealadach é?

It’s a part-time job – Is post lánaimseartha é

What type of business do you have? – Cén saghas gnó atá agat?

I am retired – Tá mé éirithe as / Tá mé ar scor

I am self-employed – Tá mé féinfhostaithe

I have been on a pension for a year now – Tá mé ar pinsean le bliain anois

I am looking for a job – Tá mé ag lorg poist

I work full-time – Oibrím go lánaimseartha

I lost my job two months ago – Chaill mé mo phost dhá mhí ó shin

I am not currently working – Níl mé ag obair faoi láthair

I started this job last year – Thosaigh mé an post seo anuraidh

I finished two years ago – Chríochnaigh mé dhá bhliain ó shin

What time do you start in the morning? – Cén t-am a thosaíonn tú ar maidin?

What time do you finish in the afternoon/evening? – Cén t-am a chríochnaíonn tú tráthnóna?

What are your working hours? – Cad iad na huaireanta oibre atá agat?

How long have you been working at that company? – Cá fhad atá tú ag obair sa chomhlacht sin?

How long have you been in that job? – Cá fhad atá tú sa phost sin?

How long have you been working there? – Cá fhad atá tú ag obair ansin?

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles